X
GO
en-UShr-HR
Novosti

Uspješno dovršen projekt sanacije odlagališta "STRM BREG"

Projekt sanacija neaktivnog, neuređenog odlagališta otpada ''Strm Breg“ koje se nalazi na području Općine Feričanci završen je uspješno. Cilj projekta sanacije odlagališta ''Strm Breg'' bio je spriječiti daljnje negativne učinke na okoliš uzrokovane odloženim otpadom te sanacija neuređenog, zatvorenog odlagališta sukladno važećim zakonskim odredbama i najboljim praksama za tu vrstu projekata, te je sanacijom u potpunosti postignut taj cilj.

Projekt sanacije odlagališta otpada ''Strm Breg'' provodio se u sklopu Operativnog programa ''Zaštita okoliša'' 2007.-2013., Prioritetna os 1 – Razvoj infrastrukture za gospodarenje otpadom radi uspostave cjelovitog sustava gospodarenja otpadom, Mjera 1.2 – Sanacija lokacija visoko onečišćenih otpadom. Projekt je pridonio ispunjenu ciljeva operativnog programa jer će se sanacijom neuređenog odlagališta poboljšati stanje podzemnih i površinskih voda, ljudskog zdravlja i okoliša u cjelini.

Svi radovi izvedeni su u cijelosti i u skladu s glavnim i izvedbenim projektom što je potvrđeno uporabnom dozvolom koja je izdana dana 26.9.2016. godine. Time su završene sve aktivnosti na odlagalištu, te je odlagalište predano na korištenje Naručitelju. Do kraja razdoblja provedbe Naručitelju je preostala obveza monitoringa procijedih i podzemnih voda na zatvorenom odlagalištu koji se mora provoditi najmanje 20 godina nakon prestanka odlaganja kako bi se spriječilo onečišćenje okoliša, te omogućila sigurnost lokacije i gravitirajućeg područja.

Kao zaključak može se reći da je projekt Sanacije odlagališta otpada Strm Breg u Općini Feričanci završen uspješno. Općina Feričanci uspjela je u svojem cilju da uz pomoć sufinanciranja riješi veliki problem neusklađenog odlagališta i eliminira negativne učinke odlaganja otpada, zaštitu podzemnih i površinskih voda, ljudskog zdravlja i okoliša u cjelini. Postignuti su sve planirane aktivnosti i dostignuti svi planirani ciljevi te su svi sudionici uspješno dovršili svoje ugovore vezane uz projekt.

Povratak na Novosti
Kontakti
Korisnik:
Upravljačko tijelo:
  • Ministarstvo zaštite okoliša i prirode, Samostalni sektor za Europsku uniju, Radnička cesta 80, 10000 Zagreb
  • +385 1 3717 125
  • +385 1 3717 122
  • http://www.mzoip.hr/
Posredničko tijelo razine 2:
  • Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, Radnička cesta 80, 10000 Zagreb
  • +385 1 5391 800
  • +385 1 5391 810
  • http://www.fzoeu.hr

Europska unija
Ulaganje u budućnost
Europska unija - Kohezijski fond
Izradu ove web stranice sufinancirala je Europska unija iz Kohezijskog fonda.
Sadržaj ove web stranice isključiva je odgovornost Općine Feričanci.