X
GO
en-UShr-HR
O odlagalištu

Odlagalište ''Strm Breg'' je neaktivno, neuređeno odlagalište otpada koje se nalazi na području općine općine Feričanci, u Osječko – baranjskoj županiji. Na lokaciji odlagališta otpada ''Strm Breg'' se otpad sa područja Općine Feričanci odlagao u periodu od 1985. do 2012. godine kada je odlagalište zatvoreno.

Odlagalište je smješteno na k.č.br. 66/1 i 67/1 k.o. Feričanci sjeverno od naselja Feričanci. Navedene katastarske čestice nalaze se u vlasništvu Općine Feričanci. Prema projektnoj dokumentaciji, procjenjuje se da se trenutno na predmetnom odlagalištu nalazi odloženo oko 8.500 m3, komunalnog otpada i neopasnog proizvodnog otpada. Najviša točka odloženog otpada na spomenutim katastarskim česticama nalazi se na visini od oko 116 m n.m. dok je najniža na visini od oko 112 m n.m.

Odlagalište je smješteno na ravnom terenu, a okruženo je poljoprivrednim površinama. Lokacija odlagališta nalazi se južno od melioracijskog kanala Marjanac, tj. kanal predstavlja sjevernu granicu odlagališta. Na istočnoj strani odlagališta nalazi se kanal koji prostor odlagališta odjeljuje od oranica. Odlagalište ima izravnu vezu s javno prometnom površinom. Pristup odlagalištu omogućen je sa županijske ceste ŽC4058 Feričanci – Beljavina.

U postojećem stanju odlagalište je neuređeno, djelomično ograđeno sa istočne strane uz prometnicu, a sa sjeverne i zapadne strane je kanal koji ga dijeli od oranica. Na lokaciji odlagališta ne postoje priključci plina, vode, struje i kanalizacije. Monitoring se ne provodi. Odlagalište ne posjeduje objekte, opremu i tehničku dokumentaciju.

Slike postojećeg stanja
Izrađena projektna dokumentacija za sanaciju odlagališta ''Strm Breg''
  • Elaborat o utjecaju na okoliš sanacije odlagališta neopasnog otpada ''Strm Breg, Općina Feričanci  – Rješenje o prihvatljivosti zahvata na okoliš (KLASA: UP/I-351-03/14-08/28, URBROJ: 517-06-2-1-1-14-13, 16. rujan 2014. godine)

  • Glavni projekt odlagališta neopasnog otpada ''Strm Breg'', Općina Feričanci– Građevinska dozvola KLASA: UP/I-361-03/14-01/636, URBROJ: 2158/1-01-13-01/05-15-5 PM, izdana u Našicama, 02.09.2010. godine

  • Projektni prijedlog za sanaciju odlagališta neopasnog otpada ''Strm Breg'', Šifra poziva za dostavu projektnog prijedloga: EN.1.2.07 u sklopu OPZO 2007.-2013., Prioritetna os 1, Mjera 1.2.

  • Kompletna dokumentacija za nadmetanje za nabavu usluga izvođenja radova, usluga stručnog nadzora  i usluga tehničke pomoći i promidžbe


Europska unija
Ulaganje u budućnost
Europska unija - Kohezijski fond
Izradu ove web stranice sufinancirala je Europska unija iz Kohezijskog fonda.
Sadržaj ove web stranice isključiva je odgovornost Općine Feričanci.