X
GO
en-UShr-HR
Projekt sanacije odlagališta neopasnog otpada ''Strm Breg'' u općini Feričanci

Naziv projekta: Projekt sanacije odlagališta neopasnog otpada ''Strm Breg'' u općini Feričanci

Korisnik: Općina Feričanci

Cilj projekta: Cilj projekta sanacije odlagališta ''Strm Breg'' je spriječiti daljnje negativne učinke na okoliš uzrokovane odloženim otpadom te sanacija neuređenog, zatvorenog odlagališta sukladno važećim zakonskim odredbama i najboljim praksama za tu vrstu projekata. 

 • Sanacijom odlagališta osigurava se:
 • zaštita podzemnih i površinskih voda,
 • zaštita tla, kvalitete zraka i ljudskog zdravlja,
 • zaštita životinjskog i biljnog svijeta od negativnih utjecaja odloženog otpada,
 • smanjenje rizika od pojave nesreća,
 • poboljšanje uvjeta za uzgoj poljoprivrednih kultura u neposrednoj okolici odlagališta,
 • povećanje krajobrazne vrijednosti područja.

Planirane aktivnosti:

Tehničko rješenje sanacije odlagališta ''Strm Breg'' predviđa izgradnju sljedećih dijelova odlagališta:

Tijelo saniranog odlagališta (sakupljanje, iskop i premještanje otpada i formiranje tijela odlagališta u obliku krnje piramide sa stranicama pokosa u nagibu 1:2.5  i prekrivanje otpada završnim prekrivnim sustavom),

 • Sustav za otplinjavanje (3 zdenca),
 • Sustav za sakupljanje oborinskih voda
 • Ograda i ulaz u odlagalište
 • Obodna makadamska prometnica (protupožarni put)
 • Krajobrazno uređenje odlagališta (zatravnjivanje, sadnja stablašica i grmlja u funkciji zelenog pojasa)

Nagib završnog prekrivnog sustava prati nagib vrha odloženog otpada. Najviša kota prekrivenog odlagališta iznosi nešto više od 117.50 m n.m.

Sanirano odlagalište nalazit će se na k.č. 66/1 i 67/1 k.o. Feričanci koje su u vlasništvu Općine. Površina saniranog tijela odlagališta iznosit će 4888 m2.

Krajobrazna revitalizacija saniranog prostora ozelenjavanjem autohtonim biljem - Kao najmjerljiviju društvenu korist, Općina je prepoznala buduću vrijednost saniranog prostora. Krajobraznom revitalizacijom saniranog prostora koja podrazumijeva ozelenjavanje autohtonim biljnim materijalom uz uklapanje u okolni krajobrazni kontekst doći će do povratka izgubljenog onečišćenog zemljišta, tj. funkcionalno održivog stanja prostora vraćenog na korištenje lokalnoj zajednici.

FZOEU i EU aktivno podržavaju i potiču krajobraznu revitalizaciju, kada ona predstavlja korist za zajednicu.

  

 

Slike planiranog stanja
Ukupna vrijednost projekta i EU udio u financiranju projekta

Ukupna vrijednost projekta procjenjuje se na 4.246.919,75 kn, od čega se ukupno prihvatljivi izdaci procjenjuju na 3.511.669,75 kn.

Bespovratna sredstva iz Kohezijskog fonda: 2.984.919,29 (85% ukupno prihvatljivih izdataka)

 • Ministarstvo zaštite okoliša i prirode kao Upravljačko tijelo nadležno za upravljanje Operativnim programom ''Zaštita okoliša'' i Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Posredničko je tijelo razine 2 dodjeljuje bespovratna sredstva iz Kohezijskog fonda

Sredstva Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost koji sufinancira projekt: 526.750,46 (15% ukupno prihvatljivih izdataka)

Sanacija odlagališta neopasnog otpada ''Strm Breg'' provoditi će se putem tri ugovora:

1.       Ugovor o radovima,

2.       Ugovor o nadzoru,

3.       Ugovor o tehničkoj pomoći i promidžbi.

Usluge izvođenja radova: EURCO d.d., Vinkovci
Usluge nadzora radova: Atika projekti d.o.o., Osijek
Usluge tehničke podrške pri upravljanju projektom i promidžba projekta: Extructa d.o.o., Zagreb

Razdoblje provedbe Projekta je od 30.studenog 2015. do 30. studenog 2016. godine.
 • Općina Feričanci, Trg Matija Gupca 3, 31512 Feričanci
 • Telefon: +385 31 603 016
 • Fax: +385 1 31 603 749
 • Kontakt osoba: Ivan Matulić, procelnik@opcina-fericanci.hr
Više informacija o EU fondovima možete pronaći na stranici Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije www.strukturnifondovi.hr, a o Operativnom programu ''Zaštita okoliša'' na stranici Operativnog programa ''Zaštita okoliša'' http://www.opzo.hr/.

Europska unija
Ulaganje u budućnost
Europska unija - Kohezijski fond
Izradu ove web stranice sufinancirala je Europska unija iz Kohezijskog fonda.
Sadržaj ove web stranice isključiva je odgovornost Općine Feričanci.